Generali

Proama

Warta

HDI

Interrisk

Compensa

Wiener

Benefia

Allianz

Ergo Hestia

MTU

YOU CAN DRIVE

PZU

LINK 4

AXA

EUROINS

TUZ

TUW

Uniqa

Rejestracja sprowadzonych z zagranicy pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i motorowerów.

 

Wniosek o rejestrację. / Załączniki:

 1. Dowód własności pojazdu (np. rachunek, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny). W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopie tego dowodu. W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu - jeżeli pojazd był zarejestrowany. W przypadku gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zagubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania po otrzymaniu pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim – nie dotyczy Konfederacji Szwajcarskiej. W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestracje pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego ale tylko w zakresie oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie.
 3. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami adnotacja na dowodzie własności lub zespołu pojazdu, określająca datę i numer dokumentu, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej).
 4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z uprawnionej stacji kontroli pojazdów. W przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wystawionym przez organ państwa Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i terminie jego ważności, nie jest wymagane posiadane zaświadczenia. Warunek! Pojazd nie może być wyrejestrowany w państwie z którego był sprowadzony.
 5. Badanie techniczne dodatkowe w przypadku braku w dowodzie rejestracyjnym pojazdu sprowadzonego z zagranicy, parametrów niezbędnych do zamieszczenia w dowodzie obowiązującym na terenie RP.
 6. Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub stosowne oświadczenie złożone przez wnioskodawcę o konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony lub o sprowadzeniu bez tablic rejestracyjnych. W przypadku utraty, zagubienia tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zgubieniu tablicy. W przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.
 7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty lub zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,, jeżeli samochód osobowy lub inny pojazd „samochodowy inny” (podrodzaj czterokołowiec lub czterokołowiec inny) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku nabycia samochodu lub pojazdu, o których mowa powyżej od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu. Można dokonać czasowej rejestracji pomimo braku dowodu odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy lub dokumentu potwierdzającego zapłatę lub brak obowiązku zapłaty akcyzy. Dokument ten powinien być złożony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Rejestracji dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni z możliwością przedłużenia o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.
 8. Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych). W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

Opłaty ogółem:

 • samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, ciągniki samochodowe - 256zł;
 • motocykle, pojazdy samochodowe inne - 197zł;
 • przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze - 121,50zł;
 • motorowery – 111,50zł.

W przypadku zgłoszenia do powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawna lub fizyczną podmiotowi polskiemu jego właściciel dołącza do wniosku:

 • dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane lub dowód rejestracyjny z informacja potwierdzającą wykonanie oraz termin następnego badania technicznego,
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód osobisty /dotyczy osób fizycznych/ lub wypis z rejestru sądowego i numer REGON /dotyczy osób prawnych/.

O firmie

Multiagencja Ubezpieczeniowa Protektor daje gwarancję wyboru najlepszego ubezpieczenia spośród wszystkich dostępnych na rynku.

więcej

Odwiedziło nas już osób: 76392

 

Social media

facebook Google

Kontakt

ul. Limanowskiego 93

91-329 Łódź

+48 731 886 288

Zadzwoń do nas

protektor88@o2.pl

Napisz do nas

Linki

Pobierz i prześlij dalej

Dziękujemy

 

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.